ŽENSKI PARLAMENT, SKUPŠTINA CRNE GORE

ŽENSKI PARLAMENT, SKUPŠTINA CRNE GORE

U organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost, u Skupštini Crne Gore, 6. marta 2014. godine, održan je ,,Ženski parlament’’.Parlamentu je prisustvovala i Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Ona je pitanje postavila Ministarstvu Rada i socijalnog staranja i Ministarstvu zdravlja.

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je 2014. godine sproveo istraživanje koje je imalo za cilj da se dobije uvid u stavove osoba s invaliditetom o roditeljstvu, odnosno da se stekne slika o njihovom iskustvu i potrebama u ostvarivanju ove uloge. Rezultati istraživanja su objavljeni u publikaciji „Osobe s invaliditetom i roditeljstvo“. Oni pokazuju da se prepreke zbog kojih osobe s invaliditetom nemaju kvalitetnu zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, te izazovi sa kojima se suočavaju kada je u pitanju ostvarivanje u roditeljstvu, pretežno odnose na njihov ukupan društveni položaj koji im ne obezbjeđuje društvenu podršku, materijalnu sigurnost i samostalnost. Promjene koje su žene s invaliditetom predložile kako bi se prepoznati izazovi riješili su sljedeće: sistemska podrška društva (unapređenje zakonske regulative, podrška institucija, pritupačnost usluga zdravstvene zaštite, servisi podrške roditeljima i sl.) i informisanje i edukacija osoba s invaliditetom, zdravstvenih radnika i javnosti uopšte.

Koje podsticajne mjere/afirmativne akcije Vlada namjerava da preduzme u narednom periodu kako bi se ženama s invaliditetom omogućila kvalitetnija zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja i ostvarivanje u roditeljstvu?

Odgovor Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja kao nadležno za zdravstvenu politiku je posebno osjetljivo kada su u pitanju osobe s invaliditetom a još više kada je u pitanju njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje.

Nažalost, trenutno, rijetki su domovi zdravlja i privatne zdravstvene ustanove koji su podržali inicijativu Ministarstva zdravlja i opremile ordinacije ginekološkim stolovima koji su prilagođeni ženskoj populaciji sa invaliditetom.

Ministarstvo zdravlja apeluje na NVO čiji je predmet interesovanja seksualno i reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom, da potpišu Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja kako bi zajednički unaprijedili dostupnost uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja i ostvarivane u roditeljstvu.

Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja

Odgovor se odnosi na oblast socijalne i dječje zaštite.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti dao je zakonski osnov za unapređenje usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. Zakonom su između ostalih propisane usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku, personalna asistencija i dr.), kao i savjetodavno terapijske i socijalno-edukativne usluge (savjetovanje, terapija, meditacija, SOS telefon i druge usluge s ciljem prevazilaženja kriznih situacija i unapređivanje porodičnih odnosa).

Navedenim Zakonom je propisano da poslove socijalne i dječje zaštite pored ustanova mogu pružati i organizacije, preduzetnik, privredno društvo i fizičko lice, u skladu sa zakonom.

U toku su aktivnosti na donošenju odgovarajućih podzakonskih akata koje će omogućiti razvoj usluga a što se odnosi i na razne servise podrške.

 

 

Related posts