Pristupačnost

Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom predviđena je i uređena sledećim pravnim dokumentima:

Na Međunarodnom planu donijeta je Konvencija o pravima lica sa invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština UN-a 2006.godine. Cilj konvencije je “Unapređenje, zaštita i osiguranje punog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava i osnovnh sloboda lica sa invaliditetom i unapređenje njihovog urođenog dostojanstva”. Država Crna Gora je Konvenciju ratifikovala 2009. godine, („Službeni list Crne Gore,“Međunarodni ugovori“ ,br.002/09 od 27.07.2009.godine). Konvencija se zasniva na načelima, jedno od bitnih, koje je navedeno u članu 3, tačka 6, je i načelo pristupačnosti.

 Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata Crne Gore  („Službeni list Crne Gore, br.51/2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 33/14). Ovim zakonom uređuje se sistem uređenja prostora Crne Gore, i način i uslovi izgradnje objekata, kao i druga pitanja od značaja za uredjenje prostora i izgradnju objekata. Na osnovu člana 73, stav 4,  Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata Crne Gore, donijet je Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim se bliže određuju pristupačnost i prilagođavanje objekata koji su u javnoj upotrebi, stambenim i stambeno-poslovnim objektima.

Kada je u pitanju pristupačnost i dostupnost informacija licima sa invaliditetom, tj. dostupnost usluga elektronske uprave koje se  pružaju preko jedinstvenog informacionog sistema moraju da ispunjavaju standarde pristupačnosti, a naročito licima sa invaliditetom. Definisano je na osnovu člana. 15 stav 3, Zakona o elektronskoj upravi (“Službeni list CG”, broj 72/19), Ministarstvo javne uprave donijelo je Pravilnik o standardima pristupačnosti. Pravilnik je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 105/2020 od 29.10.2020. godine, a stupio je na snagu 6.11.2020. godine.