Aktuelni projekti

Položaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Donator: Evropska Komisija CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”. Vrijednost projekta je € 7.960,00. Doprinos MANS-a je 89,95 %, a Saveza 10,05 %. Vrijeme realizacije: decembar 2018 – jun 2019.
Projekat realizuje: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)
Cilj projekta je: Doprinos stvaranju transparentne i odgovorne politike i procesa donošenja odluka u oblasti javnih finansija vezanih za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.
U okviru ovog projekta predviđeno je sprovođenje jednog desk-istraživanja o efikasnost rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom; informisanje predstavnika civilnog društva i nadležnih državnih institucija informisani o efikasnosti rada Fonda i pokretanje inicijative za odvajanje Fonda kao samostalnog pravnog subjekta.

Zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MMP). Vrijednost projekta je: 26.400,00 €. Vrijeme realizacije: decembar 2018 – januar 2019.
Projekat realizuje: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore
Cilj projekta je: Praćenje primjene Pitanja UN Komiteta za ljudska prava vezanih za Početni izvještaj Crne Gore i preporuka iz Analize usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Projekat se bavi praćenjem i podsticanjem primjene:

  • Pitanja UN Komiteta za ljudska prava vezanih za Početni izvještaj Crne Gore,
  • Preporuka iz Analize usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom,
  • UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom,
  • Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. godine.

Utvrdite moj invaliditet – Omogućite mi da ostvarim svoja prava!
Donator: Vlada Crne Gore posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Vrijednost projekta je: 18 000 €. Vrijeme realizacije: avgust 2017 –
Opšti cilj projekta je: Stvaranje uslova da osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori ostvaruju prava predviđena pozitivnim crnogorskim zakonodavstvom.


Za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori
Donator: Vlada Crne Gore posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Vrijednost projekta je: 25 000 €. Vrijeme realizacije: avgust 2017 –
Opšti cilj projekta je: Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i njihovo uključivanje u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi, i unapređenje saradnje organizacija osoba sa invaliditetom iz regiona i promocija njihovog aktivizma.

Moje znanje – moja vještina – moj posao
Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG). Vrijednost projekta je: 49 307,45 €, doprinos ZZZCG je: 98%, a Saveza: 2%. Vrijeme realizacije: januar 2017 –

Projekat realizuju: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Kuća mode i ljepote „Zoran“.
Cilj projekta je: Povećanje zaposlenosti lica s invaliditetom i unapređenje njihove socijalne uključenosti.
U okviru ovog projekta, predviđena je obuka za kozmetičare i frizere (5 lica s invaliditetom) i osposobljavanje za vođenje administrativnih poslova i postavljanje informacija na veb stranici (3 lica s invaliditetom). Nakon završene obuke, 8 lica s invaliditetom će biti zaposleno kod dva poslodavca: Kuća mode i ljepote „Zoran“ i Savez udruženja paraplegičara Crne Gore.

 


Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti
Donator: Delegacija Evropske komisije. Vrijeme realizacije: januar 2015 –

Opšti cilj projekta: Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pristupanju balkanskih zemalja Evropskoj uniji jačanjem učešća civilnog društva u procesima odlučivanja i pravljenja poliika na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta: Jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mereža organizacija lica sa invaliditetom (BIDF) sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnm i regionalnom nivou.

Projekat realizuje Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) kao nosilac projekta za Bosnu i Hercegovinu, u partnerstvu sa: Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom (Srbija) i Pokretom protivinvaliditeta (POLIO PLUS,

 

BIDF Pravilnik o radu.doc

Kodeks ponasanja BIDF mreze.doc

Memorandum o osnivanju BIDF mreze.doc

Poziv za Pristupanje BIDF mrezi.docx

Pristupnica BIDF mreze (3).docx