Realizovani projekti

 • Jul 2020 – jul 2021. „ Računovodstvo-moj poslovni izbor“ Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Cilj projekta: Unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje lica sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore. Vrijednost projekta: 52.208,75 € , doprinos ZZZCG je 95%, a Saveza 5%.
 • Jul 2020 – januar 2021. „ Omogućite nam da nesmetano koristimo pravo na parking mjesto“ Donator: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Cilj projekta: Doprinos realizaciji proioriteta utvrđenih Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom, odnosno Zakona o obezbijednosti saobraćaja na putevima. Vrijednost projekta: 4.588,00 €.
 • Decembar 2018 – jun 2019. „Položaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ Donator: Evropska Komisija CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – „OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija“. Cilj projekta: Doprinos stvaranju  transparentne i odgovorne politike i procesa donošenja odluka u oblasti javnih finansija vezanih za  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Projekat realizuju Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Vrijednost projekta: 7.9600,00 €, doprinos MANS-a je 89,95%, a Saveza 10,5%.
 • Decembar 2018 – decembar 2019. „Unapređenje i ostvarenje prava osoba sa invaliditetom“  Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Cilj projekta: Praćenje primjene Pitanja UN Komiteta za ljudska prava vezanih za Početni izvještaj Crne Gore i preporuka iz Analize usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Vrijednost projekta: 26,400.00 €.
 • Decembar 2018 -januar 2019. „ Zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti“  Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Cilj projekta: Praćenje primjene Pitanja UN Komiteta za ljudska prava vezanih za Početni izvještaj Crne Gore i preporuka iz Analize usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani  diskriminacije lica sa invaliditetom. Vrijednost projekta: 26,400.00 €.
 • Avgust 2017- avgust 2018. „Utvrdite moj invaliditet – Omogućite mi da ostvarim svoja prava“ Donator: Vlada Crne Gore podsredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Cilj projekta: Stvaranje uslova da osobe sa invaliditetom  u Crnoj Gori  ostvaruju prava predviđena pozitivnim crnogorskim zakonodavstvom . Vrijednost projekta: 18,000.00 €.
 • Avgust 2017- avgust 2018. „ Za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori“  Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija  podsredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Cilj projekta: Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, njihovo uključenje u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi, unapređenje saradnje  organizacija osoba sa invaliditetom iz regiona i promocija njihovog aktivizma. Vrijednost projekta: 25.000,00 €.
 • Januar 2017 – decembar 2017. „Moje znanje-moja vještina-moj posao“ Donator: Zavod za zapošljavanja Crne Gore. Cilj projekta: Povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i unapređenje njihove socijalne uključenosti. Vrijednost: 49.307,45€, doprinos ZZZCG je 98%, a Saveza 2%.
 • Januar 2015. „Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invaliditeta“  Donator: Delegacija Evropske komisije. Cilj projekta: Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pristupanju  balkanskih zemalja Evroskoj uniji i jačanje učešća civilnog društva u procesima odlučivanja i pravljenja politika na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta: Jačanje operativnih kapaciteta Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom (BIDF) sa ciljem  da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou. Projekat realizuje Agencija za saradnju , edukaciju i razvoj (ACED) kao nosilac projekta za Bosnu i Hercegovinu, u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Pokretom protiv invaliditeta ( POLIO PLUS)
 • Jul 2016 – jun 2017. ,,Turizam bez prepreka“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Opšti cilj projekta: Unapređenje društvene uključenosti osoba s invaliditetom u Crnoj Gori podsticanjem razvoja turizma za sve.
 • Jul 2016 – jun 2017. „Utvrđivanje i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
 • Januar 2013 – decembar 2016. „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“. Donator: Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosna i Hercegovina. Opšti cilj projekta: Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pristupanju balkanskih zemalja Evropskoj uniji jačanjem učešća civilnog društva u procesima odlučivanja i pravljenja poliika na svim nivoima vlasti. Posebni cilj projekta: Uspostavljanje nezavisne regionalne mreže oraganizacija lica sa invaliditetom radi praćenja i usklađivanja nacionalnih zakonodavstava prema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i Evropskoj Strategiji za osobe sa invaliditetom 2010-2020. Realizatori: Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED, BIH), Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom (Srbija).
 • Publikacija „Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD)“
 • Publikacija ,,Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju’’
 • Publikacija ,, Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju’’
 • Januar 2016 – decembar 2016. „Rekreacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
 • Januar 2016 – decembar 2016. „Unapređenje položaja osoba sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
 • April 2015 – jun 2016. „Premošćavanje barijera – Duh partnerstva“. Donator: Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, po Prekograničnom programu Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2007-2013, IPA II. Cilj projekta: Povećanje društvene povezanosti u prekograničnom regionu podizanjem svijesti o pitanjima vezanim za osobe sa invaliditetom i prilagođavanje kulturnih i vjerskih objekata kako bi se povećala njihova pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Realizatori: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, Crkvena opština Nikšić, Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama ,,Sunce nam je zajedničko” i Opština Bileća.
 • Februar 2014 – april 2015. „Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“. Donator: Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Ciljprojekta: Unapređenje mogućnosti da se osobe s invaliditetom ostvare u roditeljstvu. Video spotovi, Publikacija, Flajer.
 • Januar 2014 – januar 2015. „Budimo otvoreni za promjene – stvarajmo društvo bez prepreka“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
 • Januar 2013 – januar 2014. „Razvoj kapaciteta lokalnih organizacija UPCG i unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara n a sreću.
 • Januar 2012 – januar 2013. „Unapređivanje i ostvarivanje prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom i popravljanje kvaliteta njihovog življenja“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
 • Mart 2011 – februar 2014. „Socijalna i radna integracija OSI“ (“Social and Labour Integration of the Disabled’’ – SLID). Cilj pojekta: Uticaj na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom na ciljanim jadranskim teritorijama kroz razvoj uspješne, inovative i integrisane prekogranične putanje intervencija za njihovo društveno i radno uključivanje. Projekat u iznosu od 85% finansirala je EU preko Instrumenta predpristupne pomoći IPA Adriatic CBC Programe, a u iznosu od 15% je finansiran iz javnih fondova, odnosno od raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
 • Mart 2011 – mart 2012. „Popravljanje kvaliteta življenja osoba sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori i podsticanje njihove socijalne integracije“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekt je uspješno realizovan.
 • Mart 2010 – mart 2011. „Berza rada za osobe s invaliditetom“. Cilj projekta je povećati zapošljavanje i ekonomske mogućnosti za osobe s invaliditetom. Donator: USAID/ORT.
 • Januar 2010 – februar 2011. „Podsticanje integracije osoba sa tjelesnim invaliditetom u Crnoj Gori i popravljanje kvaliteta njihovog življenja“. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću..
 • Decembar 2009 – mart 2011. „Recimo ne diskriminaciji“. Cilj projekta: Unapređenje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori putem njihovog osnaživanja za aktivnu participaciju u odlučivanju o svim aspektima njihovog života na ravnopravnoj osnovi i otklanjanje predrasuda i stereotipa, kao uzroka diskriminacije. Donator: Evropska unija posredstvom Delegacije evropske unije u Crnoj Gori.
 • Jun 2009 – novembra 2009. „Grad pristupačan za sve“ (“A Town Accessible for All“). Cilj projekta: Povećati mogućnosti za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori kroz praćenje primjene Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti. Donator: American ORT.
 • Mart 2007 – april 2008. „Popravljanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori“. Cilj projekta: Rad na popravljanju položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i izrada nacionalne strategije za popravljanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Projekat je partnerski sprovela koalicija koju su činile Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija – IOCC i UPCG. Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR).
 • Mart 2007 – decembar 2007. Watchdog inicijativa – „Škole po mjeri svih“. Cilj: Povećanje mogućnosti za školovanje djece i omladine s invaliditetom u redovnim osnovnim i srednjim školama na teritorijama opština Podgorica, Pljevlja i Bar tokom trajanja projekta, putem praćenja primjene preuzetih obaveza od strane Ministarstva prosvjete i školskih institucija tokom dosadašnje saradnje u WDG inicijativama. Donator: USAID/ORT.
 • Jun 2006 – decembar 2006. Cilj: Razvijanje strategije podsticanja osoba s invaliditetom u Republici Crnoj Gori da budu aktivni učesnici društvenih promjena prilikom ostvarivanja svojih prava i interesa, sa naglaskom na zapošljavanju. Donator: Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću.
 • Mart 2006 – decembar 2006. Watchdog inicijativa. Cilj: povećanje mogućnosti za školovanje djece i omladine s invaliditetom u redovnim osnovnim i srednjim školama obuhvaćenim programom inkluzivnog obrazovanja na teritoriji opštine Podgorica. Donator: USAID/ORT.
 • April 2005 – maj 2006. „Šansa za sve – podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba s invaliditetom“. Cilj projekta: Podsticanje poslovne i socijalne integracije osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) i Vlada Republike Crne Gore.
 • Januar 2006. Program donacije ortopedskih hidrauličnih električnih kreveta. Cilj: Obezbjeđivanje 35 specijalnih ortopedskih kreveta i 5 sobnih kolica za članove Udruženja. Donator: Savez crnogorskih asocijacija Evrope.
 • Septembar 2005. Program donacije ortopedskih hidrauličnih električnih kreveta. Cilj: Obezbjeđivanje 40 specijalnih ortopedskih kreveta i 50 sobnih kolica za članove Udruženja. Donator: Savez crnogorskih asocijacija Evrope.
 • April 2004 – januar 2005. Watchdog inicijativa. Cilj: Praćenje rada Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. Donator: USAID/ORT.
 • Februar 2004 – jul 2004. ,,Integracija za sve”. Cilj: Promjena Zakona o PDV. Donator: USAID/ORT.
 • Oktobar 2002 – mart 2004. ,,Dajte zakon, dajte šansu”. Cilj projekta: Poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori putem promjene sedam zakona koji se tiču njihovih prava i interesa. Projekat je finansirao USAID/ORT.
 • Januar 2001 – mart 2002. Program donacije ortopedskih pomagala. Cilj: obezbjeđivanje svih vrsta ortopedskih pomagala za preko 450 članova Udruženja paraplegičara Crne Gore. Donator: HANDICAP INTERNATIONAL.
 • Januar 2000 – januar 2001. „Pružite im šansu“. Cilj projekta: Evidencija potencijalnih članova Udruženja paraplegičara (osoba sa umanjenim fizičkim sposobnostima) i izrada jedinstvene kompjuterske baze podataka. Donator: HANDICAP INTERNATIONAL.