PRAVILNIK O POSTUPKU I METODOLOGIJI ZA FINANSIRANJE GRANT ŠEMA

Prečišćeni tekst Pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema obuhvata sljedeće propise:

  1. Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/14 od 04.07.2014),
  2. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (“Službeni list Crne Gore”, br. 016/16 od 08.03.2016), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O POSTUPKU I METODOLOGIJI ZA FINANSIRANJE GRANT ŠEMA

(“Službeni list Crne Gore”, br. 028/14 od 04.07.2014, 016/16 od 08.03.2016)

Predmet

Član 1

Finansiranje grant šema vrši se po postupku i metodologiji propisanoj ovim pravilnikom.

Korisnik i namjena sredstava

Član 2

Grant šemom se dodjeljuju sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) za finansiranje projekata, pravnim i fizičkim licima koji doprinose unaprjeđenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Javni poziv za dodjelu sredstava

Član 3

Postupak dodjele sredstava Fonda počinje objavljivanjem javnog poziva.

Odluku o objavljivanju javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda donosi Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod), po prethodno pribavljenom mišljenju Savjeta Fonda.

Javni poziv iz stava 1 ovog člana priprema komisija koju obrazuje direktor Zavoda.

Zavod objavljuje javni poziv najmanje jednom godišnje, u dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Zavoda, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz stava 2 ovog člana.

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda ne može trajati kraće od 30 dana od dana objavljivanja.

Sadržaj javnog poziva

Član 4

Javni poziv iz člana 3 ovog pravilnika sadrži:

– predmet javnog poziva;

– cilj javnog poziva;

– iznos sredstava za realizaciju predmeta javnog poziva;

– pravo učešća na javnom pozivu;

– posebne ciljeve javnog poziva;

– ciljnu grupu;

– očekivane rezultate;

– projektne aktivnosti koje mogu biti finansirane;

– lokaciju i vrijeme realizacije projekta;

– rok i adresu za podnošenje prijave predloga projekta;

– informaciju o internet stranici na kojoj podnosilac prijave predloga projekta može preuzeti Uputstvo za podnosioca predloga projekta.

Uputstvo iz stava 1 alineja 11 ovog člana sadrži pravila i procedure za podnošenje predloga projekta.

Kriterijumi za izbor projekta

Član 5

Izbor projekta vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) finansijski i operativni kapaciteti podnosioca predloga projekta do 20 bodova;

2) relevantnost, odnosno značaj predloga projekta do 25 bodova;

3) metodologija predloga projekta do 25 bodova;

4) planirana sredstva i isplativost predloga projekta do 20 bodova i

5) održivost predloga projekta do 10 bodova.

Kriterijumi iz stava 1 ovog člana se dijele na podkriterijume, koji se boduju od 1 do 5 bodova, i to: 1 – veoma loše, 2 – loše, 3 – adekvatno, 4 – dobro i 5 – veoma dobro.

Kriterijumi i podkriterijumi iz st. 1 i 2 ovog člana, dati su u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Komisija za ocjenu predloga projekata

Član 6

Direktor Zavoda obrazuje komisiju za ocjenu predloga projekata (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima sedam članova.

Komisiju čine predstavnici:

– organa državne uprave nadležnog za poslove rada i zapošljavanja – jedan član;

– organa državne uprave nadležnog za poslove finansija – jedan član;

– organa državne uprave nadležnog za poslove ljudskih i manjinskih prava – jedan član;

– zaposlenih Zavoda- tri člana;

– nevladine organizacije koja se bavi unapređenjem zapošljavanja lica sa invaliditetom – jedan član.

Član Komisije može da bude lice koje ima visoku stručnu spremu i iskustvo u ocjenjivanju predloga projekata.

Komisija se imenuje na period od dvije godine.

Bliži sastav i zadaci Komisije uređuju se aktom o njenom obrazovanju.

Komisija donosi Poslovnik kojim se uređuje način njenog rada.

Prestanak članstva u Komisiji

Član 6a

Članstvo u Komisiji prestaje istekom mandata, podnošenjem ostavke i razrješenjem.

Član Komisije se razrješava ukoliko postoji ugroženost nepristrasnosti i objektivnosti člana Komisije, iz razloga njegove povezanosti sa podnosiocem predloga projekta, partnerom na projektu ili podizvođačem, koji mogu biti porodični, emotivni, ekonomski ili postojanja bilo kojeg drugog zajedničkog interesa.

Ocjena predloga projekata

Član 7

Komisija iz člana 6 ovog pravilnika razmatra prijave predloga projekata i odbija neblagovremene, nepotpune i prijave podnijete od strane lica koja nemaju pravo da učestvuju na javnom pozivu.

Komisija vrednuje predloge projekata, u skladu sa kriterijumima i podkriterijumima utvrđenim članom 5 ovog pravilnika.

Svaki predlog projekta ocjenjuju tri člana Komisije.

Prilikom ocjenjivanja, Komisija može da predloži podnosiocu predloga projekta određene promjene procijenjenih troškova projekta.

Komisija sačinjava listu ocijenjenih predloga projekata i obavještava podnosioce prijave o rezultatima ocjene predloga projekata.

Podnosioci prijave predloga projekta mogu podnijeti prigovor Komisiji na ocjenu svog predloga projekta, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

Po prigovoru iz stava 6 ovog člana odlučuje direktor Zavoda u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.

Konačnu listu utvrđuje Komisija.

Odluka o dodjeli sredstava

Član 8

Odluku o dodjeli sredstava Fonda podnosiocima prijave predloga projekta (u daljem tekstu: korisnik sredstava), donosi Upravni odbor Zavoda u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačne liste iz člana 7 stav 8 ovog pravilnika.

Odluka iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Zavoda.

Sadržaj odluke o dodjeli sredstava

Član 9

Odluka o dodjeli sredstava sadrži:

– naziv korisnika sredstava i naziv projekta koji se finansira;

– iznos dodijeljenih sredstava;

– način realizacije dodijeljenih sredstava;

– rok realizacije sredstava;

– druge podatke zavisno od vrste projekta.

Način sprovođenja

Član 10

Način sprovođenja, proceduru, praćenje i izvještavanje o sprovedenim aktivnostima projekta, utvrđuje direktor Zavoda.

Ugovor o dodjeli sredstava

Član 11

Direktor Zavoda sa korisnikom sredstava zaključuje ugovor o dodjeli sredstava.

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

PRILOG 1

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKTA Maksimalni rezultat
1. Finansijski i operativni kapaciteti podnosioca predloga projekta 20
1.1 Da li podnosilac predloga projekta i partneri imaju dovoljno iskustva za upravljanje projektom? 5
1.2 Da li podnosilac predloga projekta i partneri imaju zaposlena lica sa invaliditetom? (% učešća u ukupnom broju zaposlenih) Napomena: Ukoliko nema zaposlenih lica sa invaliditetom rezultat je 1. 5
1.3 Da li podnosilac predloga projekta i partneri imaju dovoljno kapaciteta za upravljanje projektom? (uključujući osoblje, opremu i sposobnost da se raspolaže datim budžetom (planiranim sredstvima)) 5
1.4 Da li podnosilac predloga projekta ima stabilne i dovoljne izvore za finansiranje projekta? 5
2. Relevantnost, odnosno značaj predloga projekta 25
2.1 Koliko je predlog projekta značajan za ostvarenje ciljeva javnog poziva? 5
2.2 Koliko je predlog projekta relevantan u odnosu na potrebe i ograničenja ciljne grupe? 5
2.3 Koliko su jasno definisani i kakav je izbor uključenih partnera, krajnjih korisnika, ciljnih grupa? 5
2.4 Da li su predložene potrebe ciljnih grupa i krajnjih korisnika jasno definisane i da li predložene projektne aktivnosti odgovaraju njihovim potrebama? 5
2.5 Da li predlog projekta sadrži dodatne vrijednosti, kao što su inovativni pristupi, modeli dobre prakse? 5
3. Metodologija predloga projekta 25
3.1 Da li su predložene projektne aktivnosti odgovarajuće, izvodljive i direktno vezane sa ciljevima i očekivanim rezultatima predloga projekta? 5
3.2 Koliko je povezan cijeli predlog projekta? (posebno, da li odražava analizu uključenih problema, da li uzima u obzir spoljne faktore, da li predviđa evaluaciju?) 5
3.3 Da li je nivo uključenja i učestvovanja partnera u predloženim projektnim aktivnostima zadovoljavajući? 5
3.4 Da li su predložene projektne aktivnosti realno usklađene sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta? Da li su ostvarljive uz pomoć resursa projekta? 5
3.5 Da li je akcioni plan predloženog projekta jasan i izvodljiv i da li sadrži objektivno provjerljive indikatore za očekivane rezultate projekta? 5
4. Planirana sredstva i isplativost predloga projekta 20
4.1 Da li je odnos između procijenjenih troškova predloga projekta i očekivanih rezultata zadovoljavajući? 5
4.2 Da li su predloženi troškovi potrebni za implementaciju projekta? 5
4.3 Da li je ukupan budžet realno koncipiran? 5
4.4 Da li je zadovoljavajuće učešće sredstava predviđenih za ciljne grupe projekta u budžetu predloga projekta? 5
5. Održivost predloga projekta 10
5.1 Da li će predloženi projekat imati vidljiv uticaj na ciljne grupe i da li je održiv? 5
5.2 Da li će predloženi projekat imati višestruke efekte? (uključujući i proširenje rezultata projekta i podizanje svijsti o značaju realizacije ovakvih projekata) 5
Ukupan maksimalni rezultat 100

Napomena:

  1. Ukoliko ukupan ostvareni rezultat za kriterijum broj 1 “Finansijski i operativni kapaciteti podnosioca predloga projekta”, bude manji od “adekvatan” (12 bodova) predlog projekta se neće dalje ocjenjivati.
  2. Ukoliko ukupan ostvareni rezultat za kriterijum broj 2 “Relevantnost, odnosno značaj predloga projekta”, bude manji od “dobar” (20 bodova) predlog projekta se neće dalje ocjenjivati.
  3. Ukoliko ukupan ostvareni rezultat po svim kriterijumima bude ispod 70 bodova, predlog projekta će se odbiti i neće ući na listu ocijenjenih predloga projekta.

Related posts