PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Na Sjednici Vlade, koja je održana 23.10.2014. godine, usvojen je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Predlog Zakona sadrži i odredbe koje se odnose na osobe sa tjelesnim invaliditetom (lice sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lice kod kojeg je usljed tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata).

U prethodnom periodu zakonodavac je djelimično prepoznao prava osoba sa tjelesnim invaliditetom u ovoj oblasti i ta rješenja nijesu bila u skladu sa evropskom regulativom. U Predlogu Zakona Radna grupa je ispoštovala, tj. unijela evropske standarde kada su u pitanju prava pomenute populacije u ovoj oblasti.

Kao učesnici u društvenim promjenama koje se tiču prava i interesa osoba sa tjelesnim invaliditetom, Savez će pružati svoj doprinos u unapređenju zakonske regulative u ovoj oblasti.

 U nastavku možete pročitati predložena normativna rješenja:

 U članu 9 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava, koji glase: ,,Prilikom određivanja prostora iz stava 1 tačka 6 ovog člana, opština je dužna da obezbijedi mjesta za parkiranje vozila obilježenih znakom pristupačnosti iz člana 18 stav 3 ovog zakona, bez naknade.

Broj mjesta za parkiranje vozila obilježenih znakom pristupačnosti utvrđuje skupština opštine.”

 U članu 18 st. 3 i 4 zamjenjuju se sa pet novih stavova, koji glase:

„Radi lakšeg pristupa parkingu, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, državnim organima, organima državne uprave, organima opštine, javnim službama, kulturno-istorijskim spomenicima, plažama i drugim objektima u zoni morskog dobra i nacionalnim parkovima, lice sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lice kod kojeg je usljed tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, može obilježiti vozilo u kojem se prevozi znakom pristupačnosti.

Znakom pristupačnosti može biti obilježeno i vozilo udruženja lica iz stava 3 ovog člana.

Znak pristupačnosti izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Lica i udruženja iz st. 3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim licima.

Način označavanja mjesta za parkiranje iz člana 9 stav 4 ovog zakona, način izdavanja i postavljanja znaka pristupačnosti, kao i izgled i sadržaj tog znaka propisuje organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja, uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove zdravlja i socijalne i dječje zaštite.“

 U članu 56 poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi: „Izuzetno, vozač vozila označenog znakom pristupačnosti u skladu sa članom 18 stav 3 ovog zakona, može da se zaustavi i na mjestu na kojem je to zabranjeno ovim zakonom, ako time ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju”

 

Related posts