Održana Sednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode je na Sjednici, koja je održana 11. juna 2015. godine, razmatrao: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Predlog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

 Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da se iz izlaganja predstavnika nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom, kao i izlaganja članice Odbora koja je bila član Radne grupe za izradu Zakona i sekretara Savjeta za zaštitu od diskriminacije, zaključuje da je utvrđeni tekst Predloga Zakona u mnogome izmijenjen u odnosu na tekst Nacrta. Uzimajući u obzir navedeno, kao i nezadovoljstvo lica sa invaliditetom, kao krajnjih korisnika na koje se predloženi tekst odnosi, na predlog Predsjednika Odbora da se donese kompromisno rješenje, članovi Odbora su donijeli zaključak po kojem se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava daje rok od sedam dana, tokom kojih će se raditi na poboljšanju teksta Predloga.  Zatraženo je i da se dostavi mišljenje predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću. S tim u vezi, Predsednik Odbora će uputiti molbu Kolegijumu Predsjednika Skupštine Crne Gore da se ovaj Predlog Zakona razmatra kao posljednja tačka na Sedmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore.

http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-ljudska-prava-i-slobode/aktuelnosti/item/3903-odrzana-53-sednica-odbora-za-ljudska-prava-i-slobode

Related posts