Nacionalna konferencija povodom predstavljanja Drafta Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, okviru regionalnog projekta ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mrežu u oblasti invalidnosti (BIDF)”, koji finansira Evropska unija, od 24. do 26. juna 2016. godine, u Igalu, organizovao je Nacionalnu konferenciju povodom predstavljanja Nacrta Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020.

Vodeći partner u projektu je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, a projektni partneri su: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom (Srbija). Saradnici u projektu su: Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske, Informativni centar za osobe sa invaliditetom ,,Lotos’’ (BiH), Zajednica saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske – SOIH i Polio Plus (Makedonija).

Okosnicu projekta čini ustanovljavanje nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom radi usklađivanja i praćenja nacionalnih zakonodavstava u odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Evropsku strategiju za osobe sa invaliditetom 2010-2020. U prethodnom periodu, u okviru ovog projekta, urađene su sljedeće publikacije:  Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori; – Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori (kao posebna publikacija) i – Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD).

U svakoj od zemalja učesnica u projektu (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) realizovano je niz aktivnosti u cilju izrade nacrta nacionalnih strategija u oblasti invalidnosti. S obzirom na to da je Evropska strategija za osobe sa invaliditetom 2010-2020, jedan od dokumenata, pored UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, na koji smo se pozivali prilikom realizacije projektnih aktivnosti u prethodne četiri godine, nacrt nacionalne strategije u oblasti invalidnosti koji smo pripremili: Nacrt Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020, prati  oblasti djelovanja i vremenski okvir Evropske strategije za osobe sa invaliditetom 2010-2020 godine.

 Na Konferenciji je predstavljen Nacrt Strategije, kao i dostignuća Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom (BIDF), čije članice su organizacije osoba sa invaliditetom iz: Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore.  Na ovom događaju su prisustvovale članice BIDF Mreže i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nacrt Strategije za integraciju lica sa invaliditetom (2016-220).pdf

Related posts