Konferencija o pravima i integraciji OSI lica

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, govorio je, 06. juna 2018. godine na konferenciji „Integracija i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori“.

Na konfereniji su govorili i Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava u NVO “Građanska alijansa”, Nataša Barović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, te Dejan Bašanović, direktor Udruženja paraplegičara Podgorica.

Na početku, Purišić je podsjetio da je Vlada Crne Gore krajem 2007. godine donijela Strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2008.-2016. godine, naglasivši da je to prvi strateški dokument kojim je analizirano postojeće stanje u kojem se nalaze lica sa invaliditetom sa čitavim nizom mjera i preporuka koje treba u osmogodišnjem periodu preduzeti da bi se unaprijedio položaj pomenute populacije.

„Razlog donošenja druge Strategije za intergraciju lica s invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020, koju je Vlada Crne Gore usvojila 2016. godine, jeste nastavak rada na unapređenju položaja lica sa invaliditetom i uspostavljanje najšireg pravnog okvira za definisanje politike prema licima sa invaliditetom, u skladu sa socijalnim modelom pristupa invalidnosti“ – kazao je Purišić.

Dodao je da je to bila svrha donošenja i prethodne strategije, a predstavlja trajno opredjeljenje kada je u pitanju položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori sa potrebom njihovog uključivanja u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi.

“Ovaj dokument obuhvata sve ključne oblasti koje se odnose na položaj lica sa invaliditetom u društvu, a koje u svim oblastima života doprinose povećanju inkluzije lica sa invaliditetom u zajednice iz kojih potiču” – istakao je Purišić.

Takođe je naveo da oblasti koje su prepoznate u ovom strateškom dokumentu jesu: pristupačnost, jednakost, participacija, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna i zdravstvena zaštita.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja prati postignute rezultate u svih sedam oblasti i o tome izvještava Vladu i crnogorsku javnost” – naglasio je Purišić.

Ministar rada i socijalnog staranja je dodao da mjere predviđene Akcionim planom koje se sprovode u kontinuitetu, iz godine u godinu daju sve bolje rezultate.

“Primjera radi, u oblasti zapošljavanja, može se istaći da su početkom 2016. godine 93 poslodavca ostvarivali pravo na subvenciju zarade za 128 zaposlenih lica sa invaliditetom, dok su krajem 2017.godine 214 poslodavaca ostavrivali isto pravo za 319 zaposlenih lica sa invaliditetom, što ukazuje na značajno uvećanje” – kazao je Purišić.

Takođe, grant šeme koje dodjeljuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore daju dobre rezultate, što kako navodi, dokazuje podatak da je u 2017. godini odobreno finansiranje 56 projekata u iznosu od skoro 3 miliona eura.

Naglasio je da je kroz ove projekte, predviđeno uključivanje 422 lica sa invaliditetom, od kojih će 265 lica biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 74 lica će biti zaposlena nakon završetka projekta u minimalnom trajanju od šest mjeseci. U toku 2017. godine, realizovano je i 30 projekata po javnom pozivu od novembra 2016. godine, u iznosu od 1,5 miliona eura. U ove projekte uključeno je 223 lica sa invaliditetom, a tokom trajanja projekata zaposleno je 183 lica sa invaliditetom.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja će zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, civilnim sektorom i drugim socijalnim akterima radi implementacije ove strategije, vršiti kontinuirani monitoring i evaluaciju postignutih rezultata i u skladu sa tim saznanjima predlagati dalje odgovarajuće mjere i aktivnosti” – zaključio je Purišić.

Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Link: http://www.mrs.gov.me/vijesti/185684/Purisic-Lica-sa-invaliditetom-potrebno-ukljucivati-u-sve-oblasti-drustva-na-ravnopravnoj-osnovi.html

 

Related posts