Publikacija „Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionanog okvira u Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica s invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju“

Publikacija je jedan od produkata regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba s invaliditetom“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Okosnicu projekta čini ustanovljavanje nezavisne regionalne mreže organizacija osoba s invaliditetom radi usklađivanja i praćenja nacionalnih zakonodavstava u odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Evropsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010-2020. Vodeći partner u projektu je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, a projektni partneri su Savez udruženja paraplegičara Crne Gore za Crnu Goru, odnosno Centar za samostalni život osoba s invaliditetom za Srbiju. Saradnici u projektu su: Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske (RS), Informativni centar za osobe sa invaliditetom ,,Lotos’’ (FBiH), Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske –SOIH (Hrvatska) i Polio Plus (Makedonija).

Publikacija: Izvještaj o usklađenosti zakonodvnog okvira u Crnoj Gori (download PDF)

Related posts