Način izdavavanja znaka pritupačnosti

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore je u maju 2017. godine organizovao okrugli sto na kojem su predstavnici Ministarstva saobraćaja, Zajednice opština Crne Gore i lokalnih samouprava razmijenili iskustva  kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da nesmetano ostvare pravo na znak pristupačnosti i na ostala sa njim povezana prava, u skladu sa Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom: http://paraplegicari.com/odrzan-okrugli-sto-posvecen-ucescu-osoba-sa-invaliditetom-u-saobracaju/

Neke opštine su u prethodnom periodu primjenjivale Pravilnik, a neke nisu. Trenutno radimo istraživanje o primjeni Pravilnika i uskoro ćemo objaviti rezultate.

 

Podsjećamo na član 4 iz Pravilnika, koji se odnosi na Način izdavanja znaka pristupačnosti

Član 4

Znak pristupačnosti izdaje se na osnovu zahtjeva lica sa invaliditetom ili udruženja lica sa invaliditetom.

Za maloljetno lice sa invaliditetom ili lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom organu podnosi roditelj ili staratelj.

Uz zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana prilaže se sljedeća dokumentacija:

1) rješenja o:

– ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć, ili

– ostvarivanju prava na ličnu invalidninu, ili

– razvrstavanju vojnih invalida i civilnih invalida rata u grupe od I do IV grupe procenta invaliditeta; ili

– razvrstavanju vojnih invalida i civilnih invalida rata u V i VI grupu procenta invaliditeta sa oštećenjem donjih ekstremiteta, ili

– utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 80% odnosno rješenje o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta, ili

– utvrđenom procentu invaliditeta za kategoriju težih invalida od minimalno 80% odnosno rješenje o utvrđenom procentu invaliditeta od minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta.

2) kopija saobraćajne dozvole koja glasi na lice sa invaliditetom, odnosno na roditelja ili staratelja lica sa invaliditetom ili na lice koje je ovlašćeno od strane lica sa invaliditetom;

3) dokaz o srodstvu ili starateljstvu ako se podnosi zahtjev za maloljetno ili lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost;

4) kopija lične karte.

Ukoliko se iz rješenja iz stava 3 tačka 1 ovog člana ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju, odnosno invaliditetu donjih ekstremiteta od 60% i većem, dostavlja se i nalaz i mišljenje ljekarske komisije.

Udruženje lica sa invaliditetom uz zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana prilaže:

1) rješenje o upisu u registrar nevladinih organizacija udruženja lica sa invaliditetom;

2) dokaz da udruženje ima zaključen ugovor o radu sa licem sa invaliditetom ili dokaz da je odgovorno lice udruženja lice sa invaliditetom;

3) dokaz o prijavi lica sa invaliditetom iz stava 4 tačka 2 ovog člana na obavezno socijalno osiguranje;

4) za ovlašćeno lice organizacije pored dokumentacije iz stava 4 tačka 2 ovog člana, dostavlja se i rješenje nadležnog organa o imenovanju odgovornog lica;

5) kopija osnivačkog akta i statuta udruženja lica sa invaliditetom;

6) kopija saobraćajne dozvole.

 

U Podgorici, pored navedenih dokumenata traže i kopiju vozačke dozvole iako to nije navedeno u Pravilniku.

Prilikom predaje zahtjeva za dobijanje znaka pristupačnoti, potrebno je priložiti i fotografiju.

 Predlažemo da se znak pristupačnosti plasticifira kako se papir ne bi oštetio.

 

Primjer iz Glavnog grada i iz Prijestonice:

Related posts