Projekat „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore počinje realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica počeo je realizaciju projekta „Anketnim istraživanjem do smanjenja diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom“ koji je finansijski podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Predviđena je realizacija projekta u trajanju od 10 mjeseci.

Opšti cilj projekta je:

– smanjenje diskriminacije u oblasti zapošljavanja žena sa invaliditetom kroz poboljšanje kvaliteta njihove zaposlenosti;
– stvaranje potrebnih uslova za njihov rad, ekonomsko osamostaljenje i uključivanje u društvenu zajednicu,
– podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom.

Specifični ciljevi koji se teže ostvariti tokom realizacije pojekta su:
– Pružanje praktičnog i teorijskog znanja kadrovima u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, predstavnicima lokalnih jedinicama Zavoda za zapošljavanje, predstavnicima lokalnih samouprava iz Centralnog regiona Crne Gore, predstavnicima civilog sektora kao i samih lica sa invaliditetom o antidiskriminacionom zakonodavstvu zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom na tržištu rada i omogućivanja njihove ravnopravnosti sa drugim licima,;
– Poboljšanje položaja žena sa invaliditetom na radnom mjestu kao i na tržištu rada kroz efikasniju primjenu zakonskih propisa u vezi diskriminacije i zapošljavanja;
– Podizanje svijesti javnosti o intersekcijskoj diskriminaciji lica sa invaliditetom.
Projektom su planirane sledeće aktivnosti: Rad pravne kancelarije od strane partnera koji će sprovoditi aktivnosti u dijelu informisanja članova lica sa invaliditetom vezano za njihova prava kao i rad u drugim projektnim aktivnostima, Sprovođenje obuke za predstavnike Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i nevladinih organizacija lica sa invaliditetom na temu „ Uloga službi Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom tokom posredovanja i usmjeravanja nezaposlenih prema tržištu rada sa posebnim akcentom na žene sa invaliditom“, Sprovođenje anketnog istraživanja od strane predstavnika šest organizacija lica sa invaliditetom koje svoje aktivnosti sprovode na području opština Podgorica, Kotor, Cetinje, Bar Bijelo Polje, Rožaje.
Anketiraće se minimum 120 lica sa invaliditetom od kojih će najmanje biti 80 žena sa invaliditetom, 90 osoba bez invaliditeta i 30 poslodavaca. Na osnovu ovog anketnog istraživanja odradiće se analiza pod nazivom „Kvalitet zaposlenosti žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“, sprovešće se dvije obuke za predstavnike Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i nevladine organizacije lica sa invaliditetom na teme „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava centralnog regiona za razvoj antidiskriminacionih politika na lokalnom nivou“ i „ Jednake mogućnosti za sve članove društva uklanjanjem socijalnih i drugih barijera koje onemogućavaju ravnopravan položaj u društvu OSI“. Tokom čitavog trajanja projekta sprovodiće se medijska kampanja.
Predviđena je realizacija projekta u trajanju od 10 mjeseci.

Related posts