Savez udruženja paraplegičara Crne Gore realizacije projekt „Saobraćaj i OSI “

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica realizacije projekt „Saobraćaj i OSI “ koji je finansijski podržan od Ministarstva kapitalnih investicija.

Projekatom se želi doprinijeti ravnopravan pristup lica sa invaliidtetom u oblasti saobraćaja i doprinos prioriteta utvrđenih  Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima , Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju. Odluka o auto-taxi prevozu donesenim od strane lokalnih samouprava.

Projekat teži da doprinese uspostavljanju bolje saradnje  između javnih ustanova i organizacija civilnog društva, dosljednu primjenu i unapređenje postojećih propisa radi povećanja opšteg nivoa pristupačnosti fizičke sredine  i usluga javnog prevoza ( autobuskog i taxi prevoza) za lica sa invaliditetom, smanjenje  diskriminacije u oblasti saobraćaja prema licima sa invaliditetom, obezbeđivanje uslova za puno i aktivno čestvovanje lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života, kao i povećanje svijesti cjelokupnoj javnosti o pravima lica sa invalditetom u oblasti saobraćaja.


Projektom su planirane sledeće aktivnosti: Izrada flajera zakonska prava OSI u saobraćaju sa „Mapom pristupačnih glavnih autobuskih stanica na teritoriji Crne Gore“;  Monitoring lokalnih institucija u odnosu na donešene Odluke o auto-taxi prevozu i pokretanje inicijativa za donošenje iste sa određivanjem procenta pristupačnih taksi vozila za OSI; Pokretanje inicijative za donošenje Odluke o besplatnom javnom prevozu za OSI na teritoriji Glavnog grada; Pokretanje inicijative za donošenje odluke o oslobađanju plaćanja peronske karte na autobuskim stanicama u svim crnogorskim opštinama za lica sa invaliditetom;  Monitoring glavnih autobuskih stanica u svim crnogorskim opštinama; Organizovanje jednog okrugllog stola sa predstavnicima ciljnih grupa na temu „Utvrditi mehanizme za bolje i aktivnije djelovanje nadležnih službi u cilju boljeg poštovanja prava OSI na slobodan pristup javnog prevoza i veću sigurnost u saobraćaju“; Tokom trajanja projekta sprovodiće se medijska kampanja.

Realizacija projekta  „Saobraj i OSI“ trajaće šest mjeseci.

Related posts