ODRŽAN OKRUGLI STO POSVEĆEN UČEŠĆU OSOBA SA INVALIDITETOM U SAOBRAĆAJU

Okrugli sto posvećen pitanju učešća osoba sa invaliditetom u drumskom saobraćaju, sa akcentom na preciziranju načina implementacije Pravilnika o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom, održan je 17. maja 2017. godine, u Podgorici. Događaj je organizovao Savez udruženja paraplegičara Crne Gore.

Cilj događaja je razmjena iskustava svih zainteresovanih strana kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da nesmetano ostvare pravo na znak pristupačnosti i na ostala sa njim povezana prava.

Ovaj događaj je jedna od aktivnosti kampanje pod nazivom ,,Volim da vozim, a nemam ništa protiv i da me voze’’, koja je posvećena učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju.  U prethodnom periodu smo djelovali u cilju unapređenja zakonske regulative u ovoj oblasti. Usvojene su izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji po prvi put propisuje izdavanje znaka pristupačnosti za označavanje vozila kojima se prevoze lica sa invaliditetom, a u decembru 2016. godine je usvojen i podzakonski akt: Pravilnik o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom. U narednom periodu ćemo pratiti primjenu regulative. Kada je u pitanju navedeni Pravilnik, on propisuje detalje koji se odnose na izgled i sadržaj znaka pristupačnosti  (Zakonom je propisano da ovaj znak izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja) i detalje koji se odnose na obilježavanje parking mjesta.

Da bi se izbjegli eventualni problemi prilikom predstojeće implementacije navedenog Pravilnika, organizovali smo događaj na kojem su prisustvovali predstavnici: Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Zajednice opština Crne Gore, deset lokalnih samouprava (pozivu da prisustvuju sastanku su se odazvali predstavnici sljedećih opština: Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Nikšić, Danilovgrad, Glavni grad Podgorica, Budva, Kotor i Tivat), Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj iz Podgorice i iz Tivta, Komunalne policije iz Podgorice i iz Bijelog Polja, D.O.O. Parking servisa iz Podgorice, Berana i iz Bijelog Polja, Puteva D.O.O. i organizacija osoba sa invaliditetom (iz: Ulcinja, Bara, Kotora, Podgorice, Cetinja, Nikšića, Rožaja, Bijelog Polja i Pljevalja).

U cilju omogućavanja osobama sa invaliditetom da u što skorijem roku nesmetano ostvare pravo na znak pristupačnosti i na ostala sa njim povezana prava, na okruglom stolu održanom dana 17.05.2017.godine, učesnici događaja su saglasni sa sljedećim:  

  • Uticati na to da svi organi lokalne uprave nadležni za poslove saobraćaja preduzmu odgovarajuće aktivnosti kako bi se počelo sa impementacijom Pravilnika o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom. Ovu aktivnost će koordinisati Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u saradnji  sa Zajednicom opština Crne Gore.
  • Organ lokalne uprave prilikom nabavke znaka pristupačnosti, zavisno od vrijednosti nabavke, može da primijeni jedan od tri postupka nabavke: Konkurs za vrijednost nabavke preko 15.000 eura, šoping metoda za vrijednost nabavke od 5 do 15.000 eura i neposredni sporazum za vrijednost nabavke do 5.000 eura. Imajući u vidu cijenu znaka, postupak u većini opština može da se realizuje putem neposrednog sporazuma.
  • Prilikom dobijanja znaka pristupačnosti, organ koji izdaje Znak, upoznaće osobu sa invaliditetom sa pravima koja ovaj Znak omogućava i sa kaznenim odredbama u slučaju zloupotrebe prava.
  • Pratiti, i po potrebi obavještavati javnost, koliko svaka opština adekvatno primjenjuje zakonsku regulativu kada je u pitanju obilježavanje parking mjesta za vozila koja koriste osobe sa invaliditetom.
  • Obilježavati parking mjesta na adekvatnom mjestu, npr: na početku parkinga, otkloniti nepristupačno okruženje oko tog mjesta i sl.
  • Parking servis Podgorica i oragan lokalne uprave za poslove saobraćaja će po predlogu Saveza raditi na obelježavanju parking prostora pored objekata od javnog interesa, i vršiti izmještanje već obilježenog parking mjesta ukoliko se ono nalazi na neadekvatnom mjestu.

Related posts