OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USPJEHA EFIKASNOST KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REFABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“.

Cilj revizije bio je da utvrdi da li se sredstva od posebnog doprinosa namijenjena profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koriste na efikasan način i da li postoje mogućnosti za ostvarivanje većeg stepena iskorišćenosti, što bi imalo pozitivan uticaj na povećanje broja zaposlenih lica sa invaliditetom u CrnojGori.

Predmetnom revizijom utvrđeno je da u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom nije došlo do realizacije ni za utvrđenih mjera od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje – Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom kako bi se ostvarila veća iskorišćenost sredstava namijenjenih profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i to u dijelu: upotpunjavanja i unapređenja okvira djelovanja subjekata i institucija koje su uključene u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom; intenziviranja aktivnosti na ostvarivanju sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa Zakonom; nastavka realizacije mjera i aktivnosti uz namjensko korišćenja sredstava; veće informisanosti poslodavaca o mogućnostima za zapošljavnje lica sa invaliditetom, korišćenju sredstava Fonda i većem stepenu saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama; intenziviranja aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu javnosti rada naročito u oblasti ostvarivanja sredstava Fonda, realizovanim aktivnostima, rezultatima i u trošku sredstva.

Državna revizorska institucija (DRI) je u postupku revizije uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ utvrdila da su prihodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u periodu od početka 2009. do kraja 2014. godine iznosili 36.509.776,67€. Prema godišnjim izvještajima o realizaciji mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja lica sa invaliditetom i korišćenju sredstava Fonda, koje Zavod za zapošljavanje dostavlja Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u periodu od osnivanja Fonda 2009. godine zaključno sa 2014. godinom ukupno je utrošeno: 1.972.313,35€.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda sadržanih u izjašnjenjima subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (član Senata – član Kolegijuma), izražava sljedeće mišljenje:

– Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije bilo dovoljno efikasno u realizaciji mjera i aktivnosti iz Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom i kreiranju planiranog zakonskog okvira;

– Zavod za zapošljavanje – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom nije bio dovoljno efikasan u preduzimanju aktivnosti u cilju obezbjeđenja veće iskorišćenosti sredstava iz doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

U cilju poboljšanja efikasnosti korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, DRI je dala preporuke sljedećim subjektima revizije: Ministarstvu rada i socijalnog staranja; Zavodu za zapošljavanje; Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Upravi za inspekcijske poslove.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha  „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

 

Izvor: Državna revizorska komisija

http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_k2&view=item&id=251:objavljen-izvje%C5%A1taj-o-reviziji-uspjeha-%E2%80%9Eefikasnost-kori%C5%A1%C4%87enja-sredstava-od-doprinosa-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zapo%C5%A1ljavanje-lica-sa-invaliditetom%E2%80%9C&lang=sr

 

Related posts