Projekat “Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvalitetnijeg života OSI”

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore počinje realizaciju projekta „Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvalitetnijeg života OSI“.

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorica počeo je realizaciju projekta „Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvlitetnijeg života OSI“ koji je finansijski podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Projekatom se želi doprinijeti smanjenje diskriminacije u oblastima jednakost i nediskriminacija, kao i pristup pravdi kroz povećanje broja postupaka pred sudskim organima od strane lica sa invaliditetom, kao i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom.

Projekat teži da doprinese većem stepenu znanja i informisanosti o antidiskriminacionom zakonodavstvu i zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom i omogućivanje njihove ravnopravnosti sa drugim licima.


Projektom su planirane sledeće aktivnosti: Rad pravne kancelarije od strane partnera koji će sprovoditi aktivnosti u dijelu informisanja članova lica sa invaliditetom vezano za njihova prava kao i rad u drugim projektnim aktivnostima; Sprovođenje seminara na temu „Pristupačnošću obekata ministaratva pravde do smanjenja diskriminacije OSI“; Sprovođenje treninga za predstavnike lica sa invaliditetom koji će sprovoditi anketno istraživanje; Sprovođenje anketnog istraživanja u cilju utvrđivanja uzroka neprijavljivanja diskriminacije od strane lica sa invaliditetom; Održavanje fokus grupe sa licima sa invaliditetom na temu ”Oblici diskriminacije i OSI”. Nakon sprovedenog anketnog istraživanja i održane fokus grupe odradiće se analiza pod nazivom „Oblici dikriminacije i uzroci neprijavljivanja diskriminacije od strane OSI; Monitoring objekata pravde u Crnoj Gori, nakon kojeg će se izraditi analiza “Pristupačnost objekata pravde u Crnoj Gori” sa aspekta korišćenja od strane lica sa invaliditetom; Tokom trajanja projekta sprovodiće se medijska kampanja.

Projekat „Jednakošću i nediskriminacijom pred pravosudnim institucijama do kvlitetnijeg života OSI“ realizuje se u okviru Konkursa za NVO u oblasti zaštite lica sa ivalidietom od diskrimiacije i promociju jednakosti u 2023. godini. Realizacija projekta trajaće deset mjeseci.

Related posts