Lica koja posjeduju znak pristupačnosti oslobođena od plaćanja putarine za upotrebu tunela “Sozina”

„Monte put“ d.o.o. kao privredno društvo koje upravlja tunelom „Sozina“ izdaje potvrde o oslobađanju od plaćanja naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ na zahtjev lica koje posjeduje znak pristupačnosti.

Po članu 21 novog Zakona o putevima (“Sl. list CG”, br. 82/2020), obezbijeđeno  je pravo na oslobađanje od plaćanja putarine za prolazak kroz tunel „Sozina“, licima koja posjeduju znak pristupačnosti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju znaka pristupačnosti, saobraćajne dozvole i lične karte. U zahtjevu navesti i kontakt telefon i email adresu.

Zahtjev sa prilozima mogu se poslati na email adresu: monteput@t-com.me ili poštom na adresi: ul. Avda Međedovića 130, Podgorica 81000.

Related posts